Generativní Architektury

Manfred Wolff-Plottegg

Prag 2009

     
 

 


Galerie Rakouského kulturního fóra v Praze, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1
www.aussenministerium.at/pragkf, tel.:00420 221 181 777; prag-kf@bmeia.gv.at

T I S K O V Á    Z P R Á V A
Výstava: Manfred Wolff-Plottegg, Generativní architektury

Vernisáž: 22. září 2009, 18 hodin
Do: 30. 11. 2009, pondělí až pátek 10-17 h kromě rakouských a českých svátků

 

Výstava v RKF je ukázkou díla architekta Manfreda Wolff-Plottegga. Její titul „Generativní architektury“, to znamená architektury v množném čísle, které jsou generovány na počítačích, ukazuje, že autor důsledně směřuje k novému pojetí architektury. Koriguje přitom staré modely a vytváří místo nich nové systémy, které jsou hybridní, dynamické a umí se přizpůsobovat jakýmkoli podmínkám.. Podstatou a tvůrčím konceptem je architektura založená na algoritmech. Architekt je podle Manfreda Wolff-Plottegga designérem algoritmů a interpretem kódů. O generativních, algorytmických a neuronálních architekturách přednášel profesor Manfred Wolff-Plottegg před několika lety na pražské Akademii výtvarných umění.
Pro potřeby tisku připojujeme ukázku z programového textu k výstavě:
Generátory architektury: Od počátku 80. let minulého století začaly díky generování architektury prostřednictvím počítačového programování pronikat do progresivního vývoje projektování nové podstatné aspekty. Aplikace tohoto média a celkové prostředí nových vědeckých teorií s sebou přinesly „algoritmickou revoluci“: Díky tomu bylo možné vyjmout základní činnost architekta, tj. projektování, z analogových, tradičně obsahových úvah a lineárního řešení funkcí a přiřadit je „systémovému projektování“.
Dalekosáhlejší a radikálnější změna spočívá v použití počítače při řízení procesů – ve vlastním specifiku computeru, jak již napovídá termín „CPU“ (central processing unit). Již v 60. letech 20. století proto mohlo dojít ke změnám, na které kybernetici pomýšleli: od projektování konečného stavu k vývojovému projektování, tedy od determinismu k relativitě;  z architektonického pohledu od objektové architektury (řeči forem) k architektuře procesuální. Nejde tedy již o to, jak budova vypadá, ale čeho je schopna a jak se během projektování může dále vyvíjet. Stejně jako u průmyslových staveb či staveb nemocničních jde i v urbanismu o to, jak je možné řídit celkový postup navrhování. A k tomu jsou vhodným nástrojem počítačové simulace, samozřejmě se zapojením trojdimenzionálních modelací pomocí parametrizovaných a generujících algoritmů
.
Různé oblasti skutečnosti jsou přítomny jako binární řetězce znaků, jako slovník komunikace – mezi neurony stejně jako mezi počítači. Informace, představy a ideje reálného světa a světa v našich hlavách, tak jak je zakódovaly biologické organismy a svět digitálního zpracování dat jsou vzájemně propojeny společným jmenovatelem, kterým je zpracování informací. Tvorba obrazů, prostorů, architektur už nemusí být prováděna ručně, myšlenkově, antropocentricky, expresionisticky, vše může být praktikováno jako zpracování dat, manipulace s daty. Výhradní zacházení s klasickými elementy sloup / zeď /strop a jejich užití se přesouvá do softwarové oblasti.

Manfred Wolff-Plottegg (1946) je univerzitním profesorem a vede Institut architektury a plánování na Fakultě architektury Technické univerzity ve Vídni (Fakultät fur Architektur und Raumplanung, Institut für Architektur und Entwerfen, TU Wien). Je autorem řady významných staveb, soutěžních projektů, výstav, a přednášek. Ve vídeňském nakladatelství Passagenverlag vyšly dvě významné teoretické publikace: „Architektur Algorithmen“(1996) a „Hybrid Architektur und Hyper Funktionen“ (2006).

Dr. Jiří Ševčík


 

Galerie des Österreichischen Kulturforums Prag, Jungmannovo nám. 18, Praha 1
www.aussenministerium.at/pragkf, tel.:00420 221 181 777; prag-kf@bmeia.gv.at

P R E S S E I N F O
Ausstellung: Manfred Wolff-Plottegg, Generative Architekturen

Vernissage: 22. September 2009, 18 Uhr
Bis: 30. 11. 2009, Montag-Freitag 10-17 h ausser an österreichischen sowie tschechischen Feiertagen, Eintritt frei
 

Die Ausstellung im ÖKF zeigt einen Ausschnitt aus dem Werk des Architekten Manfred Wolff-Plottegg. Der Titel „Generative Architekturen“ – es geht um computergenerierte Architektur – deutet an, dass der Künstler konsequent auf eine neuen Auffassung von Architektur abzielt. Er korrigiert dabei alte Modelle und erschafft anstelle von ihnen neue, hybride, dynamische und extrem anpassungsfähige Systeme.  Die Grundlage und das schöpferische Konzept bildet Architektur, die  auf Algorithmen basiert. Der Architekt ist laut Manfred Wolff-Plottegg Designer von Algorithmen und Interpret von Codes. An der Prager Akademie der bildenden Künste hielt Manfred Wolff Plottegg vor einigen Jahren Vorlesungen über generative, algorithmische und neuronale Architektur .
Für den Pressebedarf fügen wir einen Auszug aus dem Programmtext zur Ausstellung an:
Architektur Generatoren: Seit Anfang der 1980-er Jahre sind durch das Generieren von Architektur per Computerprogrammierung wesentliche neue Aspekte in die avancierte Entwicklung von Planungen eingeflossen. Die Anwendung dieses Mediums sowie des gesamten Umfeldes der zugehörigen neuen Wissenschaftstheorien brachte die „algorithmische Revolution“ mit sich: so wurde es möglich, die Kerntätigkeit des Architekten – die Planung – aus den analogen, aus den traditionell inhaltlichen Ansätzen und aus der linearen Funktionserfüllung herauszunehmen und einer „systemischen Planung“ zuzuführen.
Die viel weitreichendere und radikalere Änderung liegt in der Anwendung des Computers für Prozesssteuerungen – dem eigentlichen Spezifikum der Computer, wie es sich schon im Terminus „CPU (Central Processing Unit)“ zeigt: diese ermöglichte den schon in den 1960-er Jahren von Kybernetikern angedachten Wechsel von Endzustandsplanungen zu Entwicklungsplanungen, also vom Determinismus zur Relativität, architektonisch gesehen von der Objektarchitektur (Formensprache) zur prozesshaften Architektur. Es geht somit nicht mehr darum wie ein Gebäude aussieht, sondern darum was ein Gebäude kann, wie es sich im Laufe der Entwicklungen mit diesen weiterentwickeln kann. Ebenso wie z.B. im Industrie- oder Spitalsbau geht es auch im Städtebau darum, wie Abläufe gesteuert werden können. Und dafür sind Simulationen per Computer, in Zusammenhang mit Architektur natürlich auch mit 3D-Modellierungen per parametrisierenden bis zu generierenden Algorithmen ein geeignetes tool.
Die unterschiedlichen Wirklichkeitsbereiche sind präsent durch binäre Zeichenreihen als Vokabular der Kommunikation –zwischen den Neuronen gleichermaßen wie zwischen Computern. Informationen, Vorstellungen und Ideen der realen Welt und der Welt in unserem Kopf, wie sie von biologischen Organismen tatsächlich codiert sind und die Welt der digitalen Datenverarbeitung sind auf dem gemeinsamen Nenner der Informationsverarbeitung miteinander verknüpft. Das Generieren von Bildern / Räumen / Architekturen muss nicht mehr händisch, gedanklich, anthropozentrisch / expressionistisch ausgeführt werden, es kann als Datenverarbeitung / Datenmanipulation praktiziert werden. Der ausschließliche Umgang mit den klassischen Elementen Säule / Wand / Decke zur Steuerung von Nutzungen wird in den software-Bereich verschoben.

Manfred Wolff-Plottegg (*1946) ist Universitätsprofessor und leitet das Institut für Architektur und Entwerfen an der Fakultät für Architektur, Technische Universität in Wien. Er ist Autor einer Reihe von bedeutenden Bauten, Wettbewerbsprojekten, Ausstellungen und Vorträgen. Im Wiener Passenverlag sind von ihm zwei bedeutende theoretische Publikationen erschienen: „Architektur Algorithmen“ (1996) und „Hybrid Architektur und Hyper Funktionen“ (2006)

 

Architektur ist seit jeher ein globales Medium, ihre Funktion ist – vergleichbar mit den elektronischen Medien – ein Betriebssystem zur Steuerung von Nutzungen vorzuhalten. 

Dr. Jiří Ševčík